Шановні користувачі українського сегменту Фендому!

Сьогодні хочу запропонувати Вам ознайомитись із іншою невизначеністю, яку варто ліквідувати на Центральній спільноті та Вікі про вікі. Оскільки нововведення до правопису стосовно латинського кореня -ject уже переважно засвоєно, вважатимемо, що наразі можна зустріти такі варіанти:

  • вікіпроєкт;
  • вікі-проєкт.

Перш ніж звернутися до чинного правопису, хочу зазначити, що на Вікіпедії у назвах статей про поняття, що містять слово вікі-, спостерігається лише написання разом. Кілька прикладів:

А зараз відкриваємо чинний правопис, датований 2019 роком, розділ І, §36. Зверніть увагу! У параграфі 35 пункти 1-2 присвячені написанню складних іменників із сполучними звуками О, Е; пункт 3 — написанню складних слів, перша основа яких закінчується на приголосний; пункт 4 — написанню складноскорочених слів та слів із іншомовними компонентами. Загалом, §35 не дає відповіді у нашому випадку.

§36 містить два пункти. Перечитайте перший і переконаєтесь, що жоден із підпунктів не дозволяє написання слів на кшталт вікі-проєкту разом. Текст другого пункту наведений нижче у повному обсязі:

2. З дефісом пишемо:

1) складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука. У них відмінюємо або обидва іменники, або тільки другий. Обидва іменники відмінюємо, якщо вони означають:

а) спеціальність, професію, наукові звання: гінекóлог-ендокринóлог, лі́кар-еко́лог, магніто́лог-астроно́м, худóжниця-карикатурúстка, член- кореспонде́нт;

б) протилежні за змістом поняття: купі́вля-про́даж, ро́ зтяг-стиск;

в) казкових персонажів: Зáйчик-Побігáйчик, Лисúчка-Сестрúчка, Цап-Відбувáйло;

г) рослини: брат-і-сестрá.

2) другий іменник складного слова відмінюємо, якщо перший:

а) визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим: бíзнес-план, бі́знес-проє́кт, блок-систéма, буй-ту́р, ди́зель-мото́р, до́пінг-контрóль, дур-зíлля, жар-пти́ця, інтерне́т-видáння, інтерне́т-пóслуга, ко́зир-ді́вка, компа́кт-диск, кре́кінг-проце́с, піа́р-áкція, піа́р-кампáнія, розрúв-трава́, фан-клýб, фі́тнес-клуб, чар-зіл́ля;

б) є назвою літери грецького алфавіту, що лексикалізувалася: áльфа- прóмені, áльфа-рóзпад, áльфа-частúнка, бéта-прóмені, бéта-рóзпад, бéта- частúнка, дéльта-промíння, дéльта-фýнкція, дéльта-частúнка;

в) разом із другим становить єдине найменування військового звання, державної посади (генера́л-лейтена́нт, генерáл-майóр, прем’єр́-мінíстр), одиниці вимірювання чого-небудь (кілова́т-годи́на, мегавáт-годúна), узвичаєних музичних понять (до-діє́з, мі-бемóль, сі-бемóль, соль-дієз́ та ін.), проміжних сторін світу (норд-ве́ст, норд-о́ст), деяких рослин (сон-травá, мáти-й-мáчуха);

г) є невідмінюваним іменником іншомовного походження: сýші-бар, караóке-бар;

3) складні іменники, утворені з двох самостійних слів за допомогою сполучного голосного о: монгóло-татáри, ýгро-фíни, А́встро-Угóрщина;

4) першу частину складного слова (написану разом або з дефісом), за якою вжите слово з такою самою, як у першої, другою частиною: áудіо- та відеопродýкція, кýлько- й роликопідши́пники, нáціє- й державотвíрні процéси, рáдіо- й телеапарату́ра, тéпло- й гідроелектроста́нції.

Насамкінець лише додам, що такі унікальні власні назви, як Вікіпедія, давно узвичаїлися і не викликають заперечень. Але загальні поняття і терміни мали б бути узгодженими з чинним правописом. Чекаю на Ваші думки в коментарях. Вітаються будь-які позиції.

З повагою, Roan Fel

Посилання

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf, с. 32-38

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.